Fleisher logo
Philadelphia wireman 0432 1200 xxx q85 Philadelphia wireman 0432 v 1200 xxx q85

Untitled (Red and white wire)

c. 1970–1975
Red and white wire, found objects
6 x 4 1/4 x 3 1/2 inches
PW 432

Close Next Next