Fleisher logo
Jessica james lansdon 0002 1200 xxx q85

Pyramid

2010
Vinyl, staples
25 x 19 1/2 x 19 1/2 inches
JJLA 2

Close