Fleisher logo
Philadelphia wireman 0596 1200 xxx q85 Philadelphia wireman 0596 v 1200 xxx q85 2022 06 summer 01 1200 xxx q85

Feather, Marble, Comb

c. 1970–1975
Feather,marble, comb, glass, paper & wire
10 x 6 x 6 inches
PW 596

Close Next Next